Ständig förändring möjlig?

Ny och intressant avhandling som sätter fingret på det utmanande i “ständig förändring”.

Två branscher är studerade på ett ingående sätt: fordonstillverkning och media. Verksamheter där digitaliseringen går så fort att medarbetarna har svårt att hinna med i svängarna och arbetsgivaren får kämpa med att hitta former för kompetensutveckling och arbetssätt.

Så vilka råd ges (från intervju i Kvalitetsmagasinet januari 2022):

1. Skapa strategier som stödjer arbetsprestationer och ger medarbetarna möjligheter till lärande. Avsätt tid för reflektion, diskussion och idéutbyte. Den tiden avsätts inte i dag. Att möta förändringar innebär stora utmaningar.

2. Tänk om vid rekrytering. Leta efter medarbetare som har en positiv attityd till förändringar.

3. Kompetensutveckla. Ha färdiga planer för hur ni ska kunna kompetensutveckla snabbt och kontinuerligt

Länk:
http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:1612547/FULLTEXT01.pdf