Skip to content

Som du känner till är vi i uppstart av det förändringsarbete som går under namnet Kleo. Kleo innebär ett omfattande förändringsarbete mot en målbild.  Som ett led i detta har vi gett BrolinWestrell AB i uppdrag att tillsammans med Making Change Sweden AB, genomföra en kartläggning av organisationens, och din egen, beredskap för förändring. Syftet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att gemensamt kunna realisera målbilden. 

Resultat från enkät och intervjuer kommer att sammanställas på bolagsnivå. Inga individuella svar kommer att redovisas. Resultatet från enkäten ligger till grund för individuella intervjuer. 

Deadline för svar är nu på torsdag den 18 maj. Vi är medvetna om den korta svarstiden och hoppas du kan avvara en kort stund för att besvara enkäten. 

Kontakta din HR chef  vid frågor!

Beredskap för förändring
Collectum

1 = Instämmer inte alls
= Instämmer helt och hållet

Kleo - Collectum
Collectum

1. Jag upplever att syfte och mål med Kleo är tillräckligt tydligt beskrivet


2. Jag känner mig övertygad om att den övergripande målbilden för Kleo är rätt att sträva mot.


3. Jag känner mig övertygad om att ägarnas målbild med en förändrad bolagsstruktur är rätt.


4. Jag känner mig övertygad om att den digitala mötesplatsen är rätt beslut


5. Jag känner mig övertygad om att samlokalisering är rätt beslut


6. Jag har höga förväntningar om att genomförandet av Kleo kommer att resultera i förbättringar för:

  • a. Våra kunder

  • b. Vår personal

  • c. Mig själv


7. Jag är beredd att acceptera de förändringar som förändringen kan komma att resultera i


8. Min motivation att vara med och leda förändringen är hög


9. Jag bedömer min förmåga att leda förändringen som tillräckligt hög


10. Jag bedömer mina chefskollegors förmåga att leda förändringen som tillräckligt hög


11. Jag har en bra plan med tydliga aktiviteter för att leda medarbetarna genom förändringen


12. Jag känner mig delaktig i planeringen av förändringsarbetet


13. Information om förändringen är lätt att hitta för den som behöver den


14. Min närmaste chef är positiv till förändringen


15. Mina chefskollegor är positiva till förändringen


16. Medarbetarna har förstått varför förändringen genomförs (mål, syfte tänkta effekter)


17. Medarbetarna är just nu överlag positiva till förändringen


18. Samarbetet med andra chefer inom vår organisation gällande förändringen är på en bra nivå


19. Samarbetet med de två andra organisationerna gällande förändringen är på en bra nivå


20. Jag bedömer att vi har tillräckliga resurser för att genomföra förändringen i relation till gällande målbild och tidplan


21. Vi har redan en god planering, med identifierade aktiviteter och ansvariga för att genomföra förändringen.


22. Jag/vi har etablerat former för uppföljning och utvärdering av vårt förändringsarbete


Sektion